DATES DE MATRÍCULA

  • Primer període: Fins el 23 de juliol
  • Segon període: A partir del 2 de setembre

Horari: de 9 a 14 hores.

FORMALITZACIÓ

1. SOL·LICITUD DE PLAÇA DE RESIDÈNCIA

Descarregueu-vos i empleneu el document de sol·licitud de plaça de residència. Un cop emplenada aquesta sol·licitud, cal que la lliureu a les oficines del Complex Educatiu (Administració).

Recordeu que s'ha d'acompanyar de la matrícula al centre educatiu.

2. PAGAMENT DE LA RESERVA, FIANÇA I SERVEIS COMPLEMENTARIS

Descarregueu-vos la carta de pagament de la reserva de plaça pel servei d’allotjament en règim de pensió completa de dilluns a divendres durant tot el curs acadèmic i la fiança* i aneu a l’entitat bancària a realitzar el pagament.

En el cas que es desitgi contractar algun servei complementari, cal que us descarregueu les cartes de pagament d'aquests serveis i que aneu a l'entitat bancària a realitzar el pagament.

*La Direcció de la Residència d’Estudiants fixa una quantitat en concepte de fiança per a tots els alumnes, que serà abonada en el moment de formalització del contracte. L’import de la fiança es retornarà a final de curs, sempre que les instal·lacions que es posen a la disposició del resident es retornin en les mateix estat de conservació.

3. SIGNATURA DEL CONTRACTE

És necessari que aneu a les oficines de l’administració del Complex amb la sol·licitud de plaça de residència emplenada, els resguards dels pagaments de la reserva i la fiança i, si escau, dels serveis complementaris que contracteu i signeu el contracte.

Caldrà adjuntar:

  • Fotocòpia del DNI/NIE de la persona que signi el contracte (en el cas que l'alumne/a sigui menor d'edat  signat pel pare/mare/tutor legal)
  • Document on figuri el número de compte bancari on es facturaran els pagaments de la residència (IBAN + 20 dígits)
  • Fotocòpia del resguard de la matrícula del centre docent (l’institut o universitat)

Amb el contracte signat, se us lliurarà la documentació relativa a la residència que haureu de portar emplenada i l'haureu de lliurar al personal de la residència quan us incorporeu al setembre.

SOL·LICITUD D'EXEMPCIONS O BONIFICACIONS

Una vegada signat el contracte, l’alumne/a que reuneixi els requisits que estipula l’Ordre, podrà sol·licitar exempció o bonificació per la modalitat d’allotjament de dilluns a divendres. Els altres serveis complementaris no estan subjectes a aquestes exempcions i bonificacions.

Caldrà que empleneu la sol·licitud que hi ha establerta i aporteu la documentació que es requereix.