DATES DE MATRÍCULA (Curs 2020-2021)

Les dates de matriculació queden supeditades al Pla de Retorn a la normalitat que disposi l'autoritat sanitària, com a conseqüència de la pandèmia provocada pel Covid-19. 

 • Us recomanem als interessats que consulteu periòdicament les actualitzacions a la web o be contacteu amb:

 • Les dates de matriculació de cursos anteriors, van ser:
  • Primer període: Fins el 23 de juliol
  • Segon període: A partir del 2 de setembre
 • Horari: de 9 a 14 hores.
 • Lloc: Edifici de gerència

US RECORDEM QUE LES DATES DE MATRICULACIÓ DEL CURS 2020-2021 ESTEM PENDENTS DE CONCRETAR

FORMALITZACIÓ

1. SOL·LICITUD DE PLAÇA DE RESIDÈNCIA

Descarregueu-vos i empleneu el document de sol·licitud de plaça de residència. Un cop emplenada aquesta sol·licitud, cal que la lliureu a les oficines del Complex Educatiu (Administració).

Recordeu que s'ha d'acompanyar de la matrícula al centre educatiu.


Sol·licitud de Plaça per al curs: 2020- 2021

 


 

2. PAGAMENT DE LA RESERVA I SERVEIS COMPLEMENTARIS

Descarregueu-vos la carta de pagament de la reserva de plaça pel servei d’allotjament en règim de pensió completa de dilluns a divendres durant tot el curs acadèmic i aneu a l’entitat bancària a realitzar el pagament.

En el cas que es desitgi contractar algun servei complementari, cal que us descarregueu les cartes de pagament d'aquests serveis i que aneu a l'entitat bancària a realitzar el pagament.

3. SIGNATURA DEL CONTRACTE

Presencialment: Cal demanar cita prèvia a través de cet_gerencia.educacio@gencat.cat - Tel. 977 55 61 05
Cal portar tota la documentació indicada a continuació a les oficines de gerència on signareu el contracte.

Per internet: accediu a la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya i feu la sol·licitud adjuntat la documentació següent, a través de la petició genèrica, https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica?evolutiuTramit=1

Documentació:

 • Sol·licitud de plaça de residència emplenada.
 • Resguards dels pagaments de la reserva i, si escau, dels serveis complementaris que contracteu.
 • Fotocòpia del DNI/NIE de la persona que signi el contracte (en el cas que l'alumne/a sigui menor d'edat  signat pel pare/mare/tutor legal)
 • Document on figuri el número de compte bancari on es facturaran els pagaments de la residència (IBAN + 20 dígits)
 • Fotocòpia del resguard de la matrícula del centre docent (l’institut o universitat)

Una vegada formalitzat el contracte, haureu de seguir les instruccions i descarregar-vos la documentació relativa a la incorporació a la residència. Es imprescindible llegir-la i emplenar tots els fulls. L'haureu de lliurar al personal de residència quan us incorporeu al Setembre per tal que se us adjudiqui la habitació.

SOL·LICITUD D'EXEMPCIONS O BONIFICACIONS

Una vegada signat el contracte, l’alumne/a que reuneixi els requisits que estipula l’Ordre, podrà sol·licitar exempció o bonificació per la modalitat d’allotjament de dilluns a divendres. Els altres serveis complementaris no estan subjectes a aquestes exempcions i bonificacions.

Caldrà que empleneu la sol·licitud que hi ha establerta i aporteu la documentació que es requereix.