FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA

PERÍODE DE MATRÍCULA

  • 1r període de matrícula: de l'1 al 20 de juliol de 9.00 a 14.00 hores
  • 2n període de matrícula: a partir del 3 de setembre de 9.00 a 14.00 hores

1. SOL·LICITUD DE PLAÇA DE RESIDÈNCIA

Descarregueu i empleneu el document de sol·licitud de plaça de residència. Aquesta sol·licitud complimentada s’ha de lliurar a les oficines del Complex Educatiu (Administració).

Recordeu que s'ha d'acompanyar de la matrícula al centre educatiu.

2. PAGAMENT DE LA RESERVA, FIANÇA I SERVEIS COMPLEMENTARIS

Descarregueu la carta de pagament de la reserva de plaça pel servei d’allotjament en règim de pensió completa de dilluns a divendres durant tot el curs acadèmic i la fiança* i aneu a l’entitat bancària a realitzar el pagament.

En el cas que es desitgi contractar algun servei complementari, cal que us descarregueu les cartes de pagament d’aquests serveis i que aneu a l’entitat bancària a realitzar el pagament.*La Direcció de la Residència d’estudiants fixa una quantitat en concepte de dipòsit / fiança per a tots els alumnes, que serà abonada en el moment de formalització del contracte. L’import del dipòsit / fiança es retornarà a final de curs, sempre que les instal·lacions que es posen a la disposició del resident es retornin en les mateix estat de conservació.

3. SIGNATURA DEL CONTRACTE

És necessari que aneu a les oficines de l’administració del Complex amb la sol·licitud de plaça de residència complimentada, els resguards dels pagaments de la reserva i la fiança i, si escau, dels serveis complementaris que contractin i signeu el contracte.

Cal adjuntar:

  • Fotocòpia del DNI/NIE de la persona que signi el cotnracte (en el cas que l'alumne/a sigui menor d'edat ha d0anar signat pel pare/mare/tutor legal)
  • Document on figuri el número de compte bancari on es facturaran els pagaments de la residència (IBAN + 20 dígits)
  • Fotocòpia del resguard de la matrícula del centre docent (l’institut o universitat)

Amb el contracte signat, se us lliurarà la documentació relativa a la residència que haureu de portar complimentada i lliurar-la al personal de la residència quan us incorporeu al setembre.

SOL·LICITUD D'EXEMPCIONS O BONIFICACIONS

Una vegada signat el contracte, l’alumne/a que reuneixi els requisits que estipula l’Ordre, podrà sol·licitar exempció o bonificació per la modalitat d’allotjament de dilluns a divendres. Els altres serveis complementaris no estan subjectes a aquestes exempcions i bonificacions.

Cal que empleneu la sol·licitud que hi ha establerta i que aporteu la documentació que es requereix.